-مدرس تندخوانی و روش‌های نوین یادگیری
-مخترع و بنیان گذار سیستم تندخوانی آنلیمیتد
-مدیر و موسس مجموعه علم نوین
-آموزش دهنده و محقق در مورد روش‌های نوین یادگیری
-بنیان گذار سیستم تندخوانی آنلیمیتد
-ناشر دیجیتال تایید شده توسط مرکز توسعه فناوری و رسانه‌های دیجیتال